lucky募款福田豬:

建寺造像功德《妙法蓮華經》言: 或有起石廟,橝及沈水,木樒並餘材,磚瓦泥土等,若於曠野中,積土成佛廟,乃至童子戲,聚沙為佛塔, 如是諸人等,皆已成佛道。 若人為佛故,建立諸形像,刻彫成眾相,皆已成佛道。

【每天存十元,建寺種福田】

 

 

 

 

   
連絡我們
 

show bar
button