lucky其他經論

title_icon下載其他經論

*若無法以瀏覽器開啟pdf檔,請於Download圖樣上按滑鼠右鍵,選"另存目標""鏈結另存新檔"即可。

譯者

譯者年代

經典

說明

格式

下載

 

康僧鎧 譯

 

曹魏(西元二五二年)

 

《佛說無量壽佛名號利益大事因緣經》一卷

 

收錄於《卍字續藏經》第一冊。乃釋尊說無量壽佛名號不可思議功德之因緣,難值、難見、難得、難聞。

 

 pdf

 sutra_p10_1.pdf

 

義淨 譯

 

唐(西元635年—713年)

 

《佛說譬喻經》

 

於大正藏中歸類為本緣部。講述釋迦牟尼佛為勝光王說法,以獵人入井喻眾生於輪迴流浪生死,屬寓言類譬喻。

 

 pdf

 sutra_p10_1.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

show bar
button